Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Web&Media B.V.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Web&Media B.V., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2019.

1. Definities

Website:​ een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Template:​ een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van Web&Media B.V..

Website op maat: ​website met een nieuw, door Web&Media B.V. te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van Web&Media B.V..

Onderhoud van een website:​ het door Web&Media B.V. inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever:​ de natuurlijke of rechtspersoon met wie Web&Media B.V. een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

Door ondertekenen en terugsturen van een offerte van Web&Media B.V. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Web&Media B.V. en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Web&Media B.V. opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgave door Web&Media B.V. zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door Web&Media B.V. blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Web&Media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Web&Media B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Web&Media B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Web&Media B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Web&Media B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Web&Media B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Web&Media B.V. worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Web&Media B.V. zijn verstrekt, heeft Web&Media B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Web&Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Web&Media B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Web&Media B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door Web&Media B.V. of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart Web&Media B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website door Web&Media B.V.voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Web&Media B.V. en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Web&Media B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Web&Media B.V. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Web&Media B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Web&Media B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

6. Levering en levertijd

Web&Media B.V. gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Web&Media B.V. eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Web&Media B.V.. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Web&Media B.V. ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp.

Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Web&Media B.V. over tot het voltooien van de volledige website.

Mocht Web&Media B.V. onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Web&Media B.V. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Web&Media B.V. een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7. Overmacht

Web&Media B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Web&Media B.V. als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Web&Media B.V. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Web&Media B.V. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Web&Media B.V. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door Web&Media B.V. minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

De opdrachtgever dient na akkoord op de offerte een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag te doen. Na oplevering van het project dient het resterende verschuldigde bedrag voldaan te worden. Web&Media B.V. stuurt een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Web&Media B.V. aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Web&Media B.V. het verschuldigde bedrag te voldoen.

In genoemde gevallen behoudt Web&Media B.V. zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Web&Media B.V. een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Indien de betalingstermijn met 14 dagen is overschreden, wordt door Web&Media B.V. een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 40.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffeld) incassotarief.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Web&Media B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Indien Web&Media B.V. abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Web&Media B.V. het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Web&Media B.V. heeft voldaan.

10. Copyright

Al het door Web&Media B.V. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Web&Media B.V. niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

Het eigendom van door Web&Media B.V. verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Web&Media B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Web&Media B.V. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Web&Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Web&Media B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

Voor zover Web&Media B.V. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Web&Media B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Web&Media B.V. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Web&Media of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Web&Media B.V..

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Web&Media B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Web&Media B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Web&Media B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Web&Media B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

De opdrachtgever dient Web&Media B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Web&Media B.V. geleden schade.

Web&Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Web&Media B.V. voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Web&Media B.V. is geadviseerd.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

Web&Media B.V. noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

Web&Media B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. CMS beheersysteem en webshop

Web&Media B.V. maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten: WordPress en WooCommerce. Web&Media B.V. is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op Web&Media B.V..

Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).

15. Overig

Web&Media B.V. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Web&Media B.V..

Wanneer Web&Media B.V. bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen.

Web&Media B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. Web&Media B.V. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Web&Media B.V. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Assen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Web&Media B.V. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Web&Media B.V. beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.